Zmiany w Kodeksie Pracy w 2019

Strona główna Blog Zmiany w Kodeksie Pracy w 2019
  2019-01-28 00:00:00 Aktualizacja: 2019-01-28 13:44:49

Nowy rok przyniósł nowe zmiany w Kodeksie Pracy. Nowelizacja, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, dotyczy m.in. sposobu wypłaty wynagrodzenia oraz danych osobowych. 

Wypłata wynagrodzenia za pracę

Dotychczas podstawową formą wypłaty określoną w art. 86 k.p. była gotówka, chyba że pracownik wyraził pisemną zgodę na inny sposób wypłaty wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2019 roku domyślną formą wypłaty jest przelew na konto bankowe wskazane przez pracownika, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia w formie gotówkowej. Taki wniosek może mieć postać papierową lub elektroniczną.

W związku z powyższymi zmianami do 21 stycznia pracodawca musi poinformować wszystkich pracowników o obowiązku podania numeru rachunku płatniczego w celu wypłaty wynagrodzenia lub złożeniu oświadczenia, że nadal chcą otrzymywać wynagrodzenie do rąk własnych. Takie oświadczenie musi wpłynąć do pracodawcy w ciągu 7 dni od momentu udzielenia informacji przez pracodawcę.

Poza tym numer rachunku bankowego staje się informacją, której pracodawca ma prawo zażądać od pracownika na podstawie art. 22(1] par. 2 k.p.

Prowadzenie akt osobowych

Nowelizacja Kodeksu Pracy przyniosła zmiany w art. 94 ust. 9a. Zgodnie z nią pracodawca będzie mógł przechowywać dokumentację związaną ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w formie papierowej lub elektronicznej.

Dodatkowo za sprawą nowego przepisu zawartego w art. 94(8] k.p. wprowadzono regulacje dotyczące sposobu konwersji akt papierowych do formy elektronicznej. Forma taka będzie wymagała opatrzenia jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, który potwierdzi zgodność z wersją papierową. Nie wystarczy zatem prosty skan dokumentacji papierowej. Warto o tym pamiętać. W odwrotnej sytuacji wystarczy wydruk dokumentacji elektronicznej oraz podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej, który potwierdzi zgodność wydruku z wersją elektroniczną.

Zmienia się także układ akt osobowych. Od nowego roku oprócz części A, B i C będzie funkcjonować także część D, dotycząca odpowiedzialności porządkowej ponoszonej przez pracownika. Ma to zapobiegać usuwaniu z akt informacji o ukaraniu po zatarciu się kary. Co istotne, zgodnie z projektem rozporządzenia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 listopada 2018 roku pracodawca nie ma obowiązku dostosowania akt osobowych z lat wcześniejszych do obecnie obowiązujących regulacji. Nowe przepisy dotyczą zatem wyłącznie dokumentacji prowadzonej od 2019 roku.

Przechowywanie akt osobowych

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 94 ust. 9b k.p. pracodawca będzie miał obowiązek przechowywania dokumentacji pracowniczej przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy wygasł lub uległ rozwiązaniu. Wyjątkiem określonym w art. 94(4] jest dokumentacja, która może stanowić albo stanowi dowód w postępowaniu, w którym stroną jest pracodawca lub o którego wszczęciu wie.

Dla stosunków pracy nawiązanych przed zmianą prawa okres przechowywania dokumentacji określają dotychczasowe przepisy. Co ważne, okres ten można skrócić do 10 lat przez złożenie do ZUS raportu informacyjnego. Raport taki obejmuje informacje związane z ubezpieczonym pracownikiem i zawiera m.in. dane dotyczące uzyskanego przychodu, okresów wykonywania pracy, wymiaru czasu pracy w szczególnych warunkach czy datę i tryb rozwiązania stosunku pracy.