Strona główna Wyszukiwanie Aspirant pracy socjalnej
Oferta nieaktualna

Aspirant pracy socjalnej

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis oferty:
Przygotowanie się do samodzielnego wykonywania obowiązków pracownika socjalnego poprzez podjęcie studiów uzupełniających oraz udział w szkoleniach, rozeznawanie sytuacji życiowej oraz potrzeb osób i rodzin dla celów pomocy społecznej, w szczególności asystowanie w przeprowadzaniu przez pracownika socjalnego rodzinnych wywiadów środowiskowych oraz przeprowadzanie wywiadów pod nadzorem pracownika socjalnego, asystowanie przy ustalaniu przez pracownika socjalnego form pomocy właściwych dla sytuacji osób ubiegających się o pomoc, ustalanie form pomocy pod nadzorem pracownika socjalnego, udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osób i rodzin oraz dostępnych form pomocy, asystowanie pracownikowi socjalnemu przy prowadzeniu pracy socjalnej z osobą i rodziną, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa w zakresie realizacji zadań pomocy społecznej, asystowanie w organizowaniu różnorodnych form pomocy, a także udział w rozwijaniu infrastruktury socjalnej, odpowiadającej zmieniającym się potrzebom społecznym, pełnienie funkcji kandydata na opiekuna prawnego dla osób ubezwłasnowolnionych z terenu Gminy i wykonywanie zadań opiekuna prawnego w wypadku powierzenia przez Sąd takiej funkcji, wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

WYMAGANIA

Opis wymagań:
Obywatelstwo polskie, nieposzlakowana opinia, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, brak pozbawienia władzy rodzicielskiej, brak skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, a także brak orzeczenia zakazu prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązku powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, a także zakazu kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, wykształcenie co najmniej średnie maturalne, mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku praca socjalna, pedagogika, psychologia, socjologia, resocjalizacja, politologia, polityka społeczna, posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, znajomość: ustawy o pomocy społecznej, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: dobra znajomość i obsługa komputera, doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze, posiadanie cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w zespole, sprawna obsługa klienta, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu zadań, samodzielność w podejmowaniu rozstrzygnięć w ramach prowadzonych zadań, terminowość, rzetelność, kreatywność, samodyscyplina, odporność na stres, poprawna komunikacja pisemna, umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, nastawienie na własny rozwój, chęć podnoszenia kwalifikacji.

Wykształcenie:
średnie ogólnokształcące

Wymagane dokumenty:
Oferty należy składać w sekretariacie MOPS w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. 13 sekretariat I piętro, w terminie do 22.11.2021 r. z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko -aspirant pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych podpisanej klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko aspiranta pracy socjalnej w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679). Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową: www.mops.boleslawiec.pl.

Liczba godzin w tygodniu:
40

Liczba godzin w miesiącu:
160

OFERUJEMY

Wynagrodzenie
2800 - 2800

Forma współpracy:
Umowa o pracę na okres próbny


Kontakt

Pracodawca:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Miejsce pracy:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy

Osoba kontaktowa:
Anna Wrzeszcz

Telefon:
756457823

Link do oferty: Liczba wyświetleń oferty : 239
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU
Zobacz profil
Informacje o ofercie
 Data dodania: 2021-10-28
 Rekrutacja do: 2021-11-22
 Planowany dzień zatrudnienia: 2021-12-01

Zobacz szczegóły

Podziel się tą ofertą

cbop
Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
  • Brak ofert