Strona główna Wyszukiwanie Główny księgowy
Oferta nieaktualna

Główny księgowy

INFORMACJE PODSTAWOWE

Opis oferty:
1. prowadzenie rachunkowości jednostki, 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 3. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, 4. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych, 5. kontrola legalności dokumentów finansowych dotyczących realizacji budżetu, 6. przygotowywanie projektów planów finansowych jednostki i współdziałanie ze Skarbnikiem Miasta w tym zakresie, 7. analiza realizacji dochodów i wydatków jednostki, występowanie do Prezydenta Miasta z wnioskiem w sprawie zmian budżetu w planie finansowym, 8. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej 9. przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie gospodarki budżetowej, 10. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu rachunkowości, w tym m.in. zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, 11. prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia MOPS, 12. organizowanie inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych, 13. archiwizowanie dokumentacji MOPS, 14. przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, 15. realizacja innych działań w zakresie uregulowanym odrębnymi przepisami zleconych przez przełożonego, 16. kierowanie pracą podległych pracowników, instruowanie ich i szkolenie. Zakres odpowiedzialności: Główny księgowy ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

WYMAGANIA

Opis wymagań:
Wymagania niezbędne, konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku: 1. Spełnienie jednego z poniższych warunków, zgodnie z ustawą o finansach publicznych: a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3-letnia praktyka w księgowości, b) ukończona szkoła średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i co najmniej 6-letnia praktyka w księgowości, c) wpisanie do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów, d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów. 2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku 3. nieposzlakowana opinia 4. obywatelstwo polskie 5. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych 6. niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie. Wymagania dodatkowe, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku: 1. znajomość zasad rachunkowości budżetowej, przepisów prawa z zakresu ubezpieczeń społecznych, obowiązków podatkowych 2. znajomość ustawy o finansach publicznych, ustawy o odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych 3. znajomość w zakresie rozliczeń finansowych przepisów samorządowych, ustawy o pomocy społecznej, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin Za życiem, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o zamówieniach publicznych, ustawy o podatku od towarów i usług 4. znajomość przepisów płacowych 5. znajomość rozliczania projektów unijnych 6. umiejętność obsługi komputera, w tym znajomość programów: SIGID, Płatnik i Agema 7. umiejętność pracy w zespole 8. preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego lub co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej, w jednostkach samorządu terytorialnego lub jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego 9. dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność.

Wykształcenie:
wyższe (w tym licencjat) ekonomiczne

Wymagane dokumenty:
Wymagane dokumenty: -list motywacyjny, -życiorys CV, -kserokopie świadectw pracy, -kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, -kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, -oświadczenie o niekaralności, -kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, są obowiązani do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli: 1/podpisanej klauzuli następującej treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko starszy referent ds. dodatków mieszkaniowych i energetycznych w Miejskim Ośrodku pomocy Społecznej zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. ( Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE) 2016/679). 2/ podpisania klauzuli informacyjnej -w załączeniu Z podstawowymi dokumentami dotyczącymi pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu kandydaci powinni zapoznać się poprzez stronę internetową www.mops.boleslawiec.pl, BIP. Szczegółowych informacji udziela p. Anna Wrzeszcz tel. 0-75 /645-78-23 Oferty należy składać w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu ul. Cicha 7, pok. 13 sekretariat I piętro, w terminie do 25.06. 2021 r. z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko główny księgowy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Kandydaci spełniający powyższe wymagania obligatoryjne zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Liczba godzin w tygodniu:
40

Liczba godzin w miesiącu:
160

OFERUJEMY

Wynagrodzenie
4000 - 4000

Forma współpracy:
Umowa o pracę na okres próbny


Kontakt

Pracodawca:
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU

Miejsce pracy:
Cicha 7, 59-700 Bolesławiec, powiat: bolesławiecki, woj: dolnośląskie

Sposób aplikowania:
bezpośrednio do pracodawcy

Preferowany sposób kontaktu:
{"pl":"{\"pl\":\"{\\\"pl\\\":\\\"{\\\\\\\"pl\\\\\\\":\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\\\\\\"{\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"pl\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\":\\\\\\\\\\

Osoba kontaktowa:
Karolina Prosół

Telefon:
75-6457825

Link do oferty: Liczba wyświetleń oferty : 246
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BOLESŁAWCU
Zobacz profil
Informacje o ofercie
 Data dodania: 2021-06-10
 Rekrutacja do: 2021-06-25
 Planowany dzień zatrudnienia: 2021-07-01

Zobacz szczegóły

Podziel się tą ofertą

cbop
Inne oferty tego pracodawcy
Podobne oferty
  • Brak ofert